فناوری اطلاعات سلامت

تعداد بازدید:۱۸۲

فناوری اطلاعات سلامت

آنیتا آژنگ

مدرک تحصیلی:

کارشناسی

رشته:

فناوری اطلاعات سلامت


 شرح وظایف:

-تحقیــق در زمینه کاربرد روش های نوین ذخیره و بازیابی داده های پزشــکی جهت بهینه سازی نظام های تصمیم گیری در

حوزه بهداشت و درمان

-همکاری در استقرار و کاربرد سیستم مدیریّت سلامت (HIS)

-نظارت بر ارزیابی واحدهای مدارک پزشــکی از جهت ساختار، ترکیب و تعداد پرسنل، تجهیزات، فضای فیزیکی و فرآیند

مستند سازی.

-سازماندهی، ذخیره سازی و بازیابی اطّلاعات سلامت بر اساس استانداردهای مورد عمل.

- نظارت بر گردآوری، پردازش و توزیع داده ها و اطّلاعات بهداشتی و درمانی

- تهیه و تنظیم آمار روزانه، ماهانه و سالانه از بیماران بستری و مرخّص شده و آمار مرگ ومیر

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱