شرح وظایف واحد سلامت خانواده

تعداد بازدید:۲۲۶

 شرح وظایف :

 • اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی در سطوح مختلف.
 • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده درقالب سیاست های وزارت
 • بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 • پایش و نظارت بر کمیّت و کیفیّت خدمات و مقایسه آنها با ضوابط و معیارها.
 • ارائه نظرات مشورتی و تخصّصی در زمینه های مختلف بهداشت خانواده.
 • تحلیل آمارهای مربوطه با بررسی های انجام شده و ثبت نتایج به صورت مکتوب.
 • شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش و اولویّت بندی آنها.
 • تشکیل،ابلاغ و پیگیری مصوّبات کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال.
 • ارائه خدمات و مشــاوره تنظیم خانواده بر اســاس سیاســت های کلان کشور و آموزش ومراقبت از مادران باردار.
 • مراقبت از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه های تنظیم شده.
 • آموزش و حساس سازی مردم و بهورزان در مورد مسائل بهداشتی.
 • نظارت بر تأمین و نگهداری و توزیع داروهای برنامه مادر، کودک و تنظیم خانواده.
 • تهیّه و ارسال نتایج پایش های به عمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت.
 • همکاری و ارتباط منطقی و مناســب با سایر واحدهای مراکز بهداشت با بهره مندی ازتوان و تجربه سایر واحدها.
آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲