دستورالعمل واحد مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۳۴

دستورالعمل ها

ردیف عنوان دانلود فایل
1 راهنمای کشوری سل کتاب راهنمای کشوری مبارزه با سل 1389

از اینجا دانلود کنید

ویرایش درمان عفونت TB-HIV 1396 از اینجا دانلود کنید
ویرایش کتاب راهنمای کشوری سل-فصل درمان سل 1398 از اینجا دانلود کنید
ویرایش کتاب راهنمای کشوری سل -فصل سل نهفته 1398 از اینجا دانلود کنید
2 هپاتیت HBV از اینجا دانلود کنید
HCV از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل 1401.09.29 از اینجا دانلود کنید
راهنمای درمان هپاتیت مزمن در ایران از اینجا دانلود کنید
کتاب اصول آموزشی از اینجا دانلود کنید
3 راهنمای کشوری مراقبب سرخک و سرخچه از اینجا دانلود کنید
4 دستورالعمل آنفلوآنزا سال 1401 از اینجا دانلود کنید
5 دستورالعمل ایمن سازی از اینجا دانلود کنید
6 دستورالعمل نظام مراقبت دیده وری از اینجا دانلود کنید
7 سرخک و سرخچه از اینجا دانلود کنید
8 غربالگری نمونه از پاشنه از اینجا دانلود کنید
9 هاری از اینجا دانلود کنید

کتاب هیپوتیروئید

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۴۰۲