شرح وظایف واحد تغذیه

تعداد بازدید:۲۲۳

شرح وظایف کارشناس تغذیه

-تهیّه و تدوین و اجرای برنامه های مربوط به امور تغذیه و رژیم درمانی بیماران.

-تنظیــم برنامه بازدید و پایش فرآیندهای جاری در ارتباط با برنامه های کلان تغذیه کشوری.

-جمع آوری و تحلیل اطّلاعات وآمار مربوط به وضعیّت تغذیه های بیماران.

-ارائه نظرات مشــورتی و انجام مشــاوره در امور تغذیــه و رژیم درمانی برای بیماران بیمارستان.

-تهیــّه و تدوین برنامه های غذایی هفتگی، ماهانــه و فصلی برای بیماران و کارکنان بیمارستان.

-انجام مشــارکت های لازم در فعّالیّتهای برون بخشــی و درون بخشی با حوزههای مرتبط با تغذیه.

-نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی تغذیه در سطوح عمومی، اختصاصی و عالی.

-تنظیم برنامه غذایی و محتوی سبد غذایی برای جمعیّت گروه هدف در فرآیند برنامه غذایی روستا جهت طرح مشارکتی حمایتی

 مادران باردار.

-همکاری در زمینه پیشگیری و کنترل سوء تغذیه کودکان، مادران باردار و سالمندان

--بهبود وضعیت تغذیه ای گرو های سنی مختلف

-پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید

-پیشگیری و کنترل کم خونی ناشی از فقر

-مکمل یاری (آهن – ویتامین د) در دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه اول و دوم

-ارسال لیست کودکان نیازمند برنامه حمایتی به کمیته امداد

-شناسایی و معرفی مادران باردار به بنیاد علوی جهت حمایت های تغذیه ای

-برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

-نظارت بر کیفیت و کمیت خدمات مرتبط گروه های هدف

-پایش و ارزشیابی برنامه های اجرایی تغذیه با انجام بازدیدهای نظارتی دوره ای از واحدهای محیطی و تکمیل چک لیست مربوطه و تجزیه و تحلیل آن

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲