طرح و گسترش

تعداد بازدید:۴۳۵۲

 

کارشناس و مسئول واحد طرح و گسترش

ناهیده پروین
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
پرستاری


 


 

کارشناس طرح و گسترش
بابک شاهرخی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی

 

کارشناس طرح و گسترش

ندا ایمانی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

 فناوری اطلاعات سلامت


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

شرح وظایف واحد گسترش

- تعیین خط مشــی در خصوص توسعه، گســترش فرهنگ مشارکت، تحوّل و ایجاد عزم و باور در کارکنان.

- سیاســت گذاری اجرائی در زمینه توســعه و به کارگیری فنّاوری نوین اطّلاعات در نظام اداری

- انجــام مطالعــات لازم در زمینه، طراحی و روش های نوین ســاماندهی ومدیریّت واحدها به منظورهمسوئی با اهداف دانشگاه.

- مطالعه و استقرار نظام ها و سبک های مدیریّتی نوین در راستای بهبود مدیریّت.

- هماهنگی و پیگیری برنامه راهبردی و عملیّاتی سازمان با مشارکت واحدهای مربوطه.

- نظارت بر کلیّه امور مهندســی مشــاغل و اجرای ضوابط انتخــاب و انتصاب و تغییر مدیران بر اساس ضوابط ابلاغی

- نظارت بر تعیین مشاغل رسمی، پیمانی و قراردادی ازلحاظ شرایط تصدی.

- مستندسازی و کدگذاری فرآیندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی مرتبط

- اصلاح و بهبود فرایندهای تجزیه وتحلیل شغل، سنجش لیاقت و شایستگی افراد.

- برنامه ریزی و پیگیری امور مربوط به مسیر ارتقاء شغلی کارکنان

- مستندسازی و کدگذاری فرآیندها، شاخص ها و ابزارهای نظارتی مرتبط


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۹

آخرین ویرایش۲۹ مرداد ۱۴۰۱