مبارزه با بیماری ها

تعداد بازدید:۲۱۷۹

کارشناس و سرپرست واحد مبارزه با بیماری‌ها 
محسن شکری

مدرک تحصیلی:

کاردانی

رشته:

بهداشت عمومی


کارشناس مبارزه با بیماری‌ها (غیر واگیر)
ارشد سعادتجو

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

رشته:

بهداشت عمومی

 


کارشناس مبارزه با بیماری ها (غیر واگیر)

شیرین فرزانه

مدرک تحصیلی

کاردانی

رشته

مامایی


کارشناس مبارزه با بیماری‌ها (واگیر دار)
شهروز ستوده

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

رشته:

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی


کارشناس مبارزه با بیماری ها (واگیر دار)

میلاد موسی زاده

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

بهداشت عمومی


شرح وظایف:

  • استخراج و تعیین شاخص های بهداشتی بیماری های واگیر و غیر واگیر و عوامل  مرتبط
  • بررسی و پایش  و مراقبت های فعال  و غیر فعال  بیماری های قلبی و عروقی، غدد و متابولیک، سرطان ها، استخوانی عضلانی و ...
  • اجرای دستورالعمل های کشوری و استانی در سطح واحد های تابعه
  • تهیه مطالب آموزشی در مورد بیماری ها جهت توزیع در بین جمعیت هدف هر بیماری
  • همکاری لازم جهت پیشگیری از گسترش بیماری های  سل و جذام از طریق بررسی های اپیدمیولوژیکی
  • نظارت، شناساییف نمونه برداری  و تشخیص و ارائه نظر کارشناسی در خصوص روش مبارزه با رخداد بیماری های مشترک بین انسان و حیوان
  • بررسی و پایش و مراقبت فعال  و غیر فعال بیماری های مشترک انسان و حیوان

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۹۶

 

آخرین ویرایش۱۳ اسفند ۱۴۰۱