دستورالعمل واحد سلامت خانواده

تعداد بازدید:۹۹۹

دستورالعمل ها

ردیف عنوان دانلود فایل
1 ASQ-SE از اینجا  دانلود کنید
2 برنامه راهبردی سند ملی سالمندان از اینجا  دانلود کنید
3 بسته مادران ماما1402 از اینجا  دانلود کنید
4 بسته نهایی مراقبت سالمندان98 از اینجا  دانلود کنید
5 دستورالعمل ابلاغ کشوری طبقه بندی سالمند از اینجا  دانلود کنید
6 دستورالعمل اجرایی ASQ از اینجا  دانلود کنید
7 دستورالعمل تماس پوست با پوست پس از تولد از اینجا  دانلود کنید
8 دستورالعمل مادری و جنینی خختم بارداری از اینجا  دانلود کنید
9 دستورالعمل ماما-میانسالان از اینجا  دانلود کنید
10 دستورالعمل مراقبت شنوایی نوزادان از اینجا  دانلود کنید
11 دستورالعمل واکسن آنفلوآنزا مادران 1401 از اینجا  دانلود کنید
12 دستورالعمل وضعیت دهی نوزاد از اینجا  دانلود کنید
13 راهنمای برنامه EPIQ از اینجا  دانلود کنید
14 راهنمای ثبت نمودار شیرخواران نارس از اینجا  دانلود کنید
15 راهنمای مراقبت حوادث ترافیکی از اینجا  دانلود کنید
16 راهنمای جامع تغذیه مادران باردار از اینجا  دانلود کنید
17 رتینوپاتی از اینجا  دانلود کنید
18 سطح بندی خدماتت پریناتال از اینجا  دانلود کنید
19 سند ملی سالمندان کشور از اینجا  دانلود کنید
20 شیوه زندگی سالم میانسالان از اینجا  دانلود کنید
21 فلوچارت شماره 1 نهایی طیقه بندی سالمندان از اینجا  دانلود کنید
22 قانون جوانی جمعیت از اینجا  دانلود کنید
23 مراقبت ادغام یافته کودک  ویژه پزشک از اینجا  دانلود کنید
24 مراقبت آموزشی نوزاد نارس از اینجا  دانلود کنید
25 مراقبت ناخوشی اطفال(مانا) پزشک از اینجا  دانلود کنید
26 مراقبت ناخوشی اطفال(مانا) غیرپزشک از اینجا  دانلود کنید
27 مراقبت های ادقام یافته پیش از بارداری از اینجا  دانلود کنید
28 نسخه هفتم نهایی از اینجا  دانلود کنید
29 مراقبت ادغام یافته کودک  ویژه غیرپزشک از اینجا  دانلود کنید
30 بسته خدمات ادغام یافته میانسالان غیر پزشک از اینجا  دانلود کنید
31 بوکلت جوانان پزشک از اینجا  دانلود کنید
32 بوکلت جوانان از اینجا  دانلود کنید
33 بوکلت نوجوانان پزشک از اینجا  دانلود کنید
34 بوکلت نوجوانان غیر پزشک از اینجا  دانلود کنید
35 بوکلت غیر پزشک سالمندان از اینجا  دانلود کنید
36 بسته خدمات سالمندان 96-پزشک قدیم از اینجا  دانلود کنید
37 راهنمای شناسایی و طبقه بندی سالمندان پر از اینجا  دانلود کنید
38 سند ملی سالمندان کشور از اینجا  دانلود کنید
39 فلوچارت شناسایی سالمندان پرخطر از اینجا  دانلود کنید
40 متن ماما پزشک 1401.06.10 از اینجا  دانلود کنید
41 برنامه جامع مهار، پایش، کاهش و پیشگیری سقط خود به خودی جنین از اینجا  دانلود کنید جدید
42 راهنمای  برنامه جامع مهار، پایش، کاهش و پیشگیری سقط از اینجا  دانلود کنید جدید
43 بسته مادران بهورز از اینجا  دانلود کنید جدید
44 تغییرات مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران از اینجا  دانلود کنید جدید
45 تغییرات مراقبت های ادغام یافته سلامت مادران- 1402 از اینجا  دانلود کنید جدید

 

آخرین ویرایش۰۵ آذر ۱۴۰۲