شرح وظایف واحد سلامت روان

تعداد بازدید:۲۰۵

شرح وظایف:

برنامه ریزی عملیاتی (شامل نیاز سنجی، تعیین اهداف و استراتژی) برای  اجرای سالانه برنامه ملی خود مراقبتی در سطح شهرستان

-شرکت در دوره های آموزشی برنامه ملی خود مراقبتی و ارزشیابی رسانه و مداخلات آموزش سلامت

-توانمند سازی کارشناسان مراقب سلامت و سایر کارکنان بهداشتی برای اجرای برنامه عملیاتی خود مراقبتی در سطح شهرستان

-نظارت بر آموزش های سفیران سلامت

-بازدید از مراکز تابعه بر اساس برنامه بازدید ماهیانه و ارسال پسخوراند به واحد های تابعه

-مستند سازی اقدامات انجام شده و گزارش به سطوح بالاتر

-اجرای برنامه های ابلاغ شده از سطوح بالاتر

-جمع بندی آمار و تجزیه تحلیل شاخصها و ارسال به استان

آخرین ویرایش۲۰ تیر ۱۴۰۲