امور مالی

تعداد بازدید:۳۱۱۶

مسئول امور مالی
علی ابراهیمی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
حسابداری

 


مسئول رسیدگی
سعید بیگ زاده

مدرک تحصیلی:
کارشناسی

رشته:
حسابداری

 


 

مسئول درآمد و اعتبارات
نجات نورانی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
حسابداری


 

 

 


مسئول دریافت و پرداخت
عوض سمائی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی ارشد

رشته:
حسابداری


 حسابدار

 مصطفی جوادی

مدرک تحصیلی:
کارشناسی 

رشته:
حسابداری


 

شرح وظایف :

- سیاست گذاری در خصوص به کارگیری فنّاوری نوین مدیریّتی و الکترونیکی در تسهیل و تسریع در فرآیندهای مالی.

- تدوین سیاست های اعتباری و وصول مطالبات و نظارت بر حسن اجرای آن ها.

- تهیّه و تنظیم خط مشی ها، دستورالعمل ها، روش ها و رویه های مالی و تهیّه و طراحی فرم های موردنیاز، به منظور ایجاد

هماهنگی در انجام امورمالی واحدهای مختلف.

- برنامه ریزی به منظور حسابرســی ضمنی و پایان سال در واحدهای مختلف به منظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام

مافوق

-کنترل و نظارت بر نقدینگی موسّســه بر اســاس بودجه و اولویّت بندی نیازها و اهداف سازمان به منظور تخصیص بهینه

نقدینگی به اولویّت های سازمان

-تهیّه و ارائه بودجه موسّســه بر اســاس کســب اطّلاعات  از واحدهای مختلف و تجربه سال های گذشته به منظور برآورد

صحیح درآمد و هزینه سال آینده.

-انجام امور مربوط به پیش پرداخت ها، علی الحســاب ها، اســناد و مدارک مربوط ازنظر رعایت و اجرای قوانین و مقرّرات

مالی.

-نظارت و کنترل به منظور حفظ و نگهداری اموال و دارایی های سازمان


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۳۰۹۸
۰۴۵۳۲۳۲۷۲۰۸

آخرین ویرایش۲۹ مهر ۱۴۰۲