امور نقلیه

تعداد بازدید:۲۴۲۲

مسئول امور نقلیه

رحیم سبحانی


شرح وظایف نقلیه

- هدایت و رانندگی وسیله نقلیه و همراهی با مقام مربوط در طول ساعات موردنیاز

- بازدید و کنترل قســمت ها و تجهیزات، وســایل و لــوازم و متعلّقات خودرو قبل وبعد از حرکت

- انجام تعمیرات محدود خودرو و پیگیری تعمیرات اساسی و آماده نمودن خودرو در حداقل زمان ممکن و گزارش تعمیرات

موردنیاز

- تنظیف و حفاظت خودرو و کلّیّه قطعات و تجهیزات وسایل نقلیه

- رعایت کامل مقرّرات راهنمایی و رانندگی در جریان نقل وانتقال مقام و اســتفاده از خودرو

- اطّلــاع از آخرین اخبار مربــوط به وضعیت راه ها و وضعیّت ترافیک درون شهری و به منظور انجام سریع تر و بهترامور

- رعایت مسائل ایمنی، امنیّتی و حفاظتی در نقل وانتقال مقام ذی ربط و انجام وظایف و مأموریّت های محوّله و ارائه گزارش به

مقام مربوطه


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۸۳۷۲

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۱