برنامه وبودجه

تعداد بازدید:۱۹۳۰

مسئول برنامه بودجه
عوض سمائی

مدرک تحصیلی
کارشناسی 
رشته
حسابداری
‌‌‌


شرح وظایف:

-تهیّه و مطالعه بخشنامه ها، قوانین، آیین نامه ها و مقرّرات مربوط به آشــنایی با نظام بودجه ریزی عملیّاتی

- تطبیق بودجه با برنامه های عملیّاتی و استراتژیک سازمان و اظهارنظر در مورد نحوه اجرای آنها به مقام ذیربط

-جمع آوری بودجه پیشنهادی و اعتبارات درخواستی واحدها بر اساس شاخص هزینه ها

-جمــع آوری کلّیّه اطّلاعات جهت تهیّه و تنظیم بودجه تملّک و دارایی و سرمایه ای و عملکرد آنها

-بررسی و نظارت بر پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعّالیّت ها، طرح ها و برنامه ها

-شناســایی برنامه و فعّالیّت های واحدها جهت تنظیم بودجه سالانه واحد بر اساس حجم فعّالیّت


تلفن
۰۴۵۳۲۳۲۷۲۰۸

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱