بهداشت دهان و دندان

تعداد بازدید:۳۱۰۵

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان
دکتر فاطمه احدزاد
مدرک تحصیلی
دکترای دندانپزشکی


شرح وظایف بهداشت دهان ودندان

-آمــوزش امور مربوط به بهداشــت دهان و دندان به صــورت فردی و جمعی به جمعیّت تحت پوشش و شرکت در تحقیقات

مربوط به بهداشت دهان و دندان.

-همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.

-بررســی وضعیّت تغذیه و شناســایی مواد غذایی مضردر سلامت  دندان های جمعیّت تحت پوشش.

-معاینه بیماران مراجعه کننده به بخش دندانپزشــکی و تشــخیص و درصورت لزوم ارجاع به مراکز دیگر.

-ارائه خدمات پیشــگیری از بیماری های دهان و دنــدان از قبیل فلورایدتراپی و کمک در انجام فیشورسیلنت تراپی.

-شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقا معلومات و توانمندی های شغلی و به کارگیری نتایج

آن در انجام وظایف محوّله.

-همکاری و مشارکت در برنامه ها و طرح های سلامت بهداشت دهان و دندان.


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۲

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۱