کارگزینی

تعداد بازدید:۲۲۸۲

                                 

کارگزین

همت بیگ زاده

مدرک تحصیلی

دیپلم


کارگزین

امید حبیبی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدیریت دولتی

 


 کارگزین

باقر دارنهال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حسابداری


شرح وظایف:

-تهیّه و تدوین بانک اطّلاعات نیروی انســانی اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و...

-بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقرّرات حاکم برجذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان

-تهیّه و تدوین معیارها و شــاخص های عمومــی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آنها

-پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان

- صدور کلّیّه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریّت آموزشی ترفیع، انتصابات،

اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقرّرات جاری

- نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقرّرات و دســتورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱

 

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱