کارگزینی

تعداد بازدید:۲۴۵۶

 

تلفن :                                                                         فکس:

       ۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱                                            045-32325304                             

 کارگزین                                                   

باقر دارنهال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت صنعتی

 

  

کارگزین                                                     

امید حبیبی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدیریت دولتی

 

 


 

کارگزین                                                 

علی ایماندوست

مدرک تحصیلی

کاردانی

رشته

حسابداری

 

 


شرح وظایف:

-تهیّه و تدوین بانک اطّلاعات نیروی انســانی اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و...

-بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقرّرات حاکم برجذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان

-تهیّه و تدوین معیارها و شــاخص های عمومــی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آنها

-پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان

- صدور کلّیّه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریّت آموزشی ترفیع، انتصابات،

اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقرّرات جاری

- نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقرّرات و دســتورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی

 

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲