کارگزینی

تعداد بازدید:۲۸۷۳

 

تلفن :                                                                         فکس:

       ۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱                                            045-32325304                    

 کارگزین مسئول                                                                                                                                     

فرح روز وحید

مدرک تحصیلی

کارشناسی 

رشته

حقوق


                             

 کارگزین                                                   

باقر دارنهال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته

مدیریت صنعتی

 

  

کارگزین                                                     

امید حبیبی

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

مدیریت دولتی

 

 


 

کارگزین                                             

علی ایماندوست

مدرک تحصیلی

کاردانی

رشته

حسابداری

 

 

 

 

 


شرح وظایف:

-تهیّه و تدوین بانک اطّلاعات نیروی انســانی اعم از رسمی، پیمانی، طرحی، قراردادی و...

-بررسی و تجزیه وتحلیل قوانین و مقرّرات حاکم برجذب، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی سازمان

-تهیّه و تدوین معیارها و شــاخص های عمومــی و اختصاصی ارزیابی عملکرد کارکنان و نظارت بر نحوه اجرای آنها

-پیگیری و نظارت در امر استخدام، جذب و به کارگیری کارکنان

- صدور کلّیّه احکام حقوقی کارکنان اعم از اشتغال، ترمیم حقوق، برقراری حقوق و مزایا، مأموریّت آموزشی ترفیع، انتصابات،

اضافه کار و سایر موارد مربوطه با رعایت قوانین و مقرّرات جاری

- نظارت بر حســن اجرای قوانین و مقرّرات و دســتورالعمل ها و آیین نامه های مربوط در راستای سیاست های ابلاغی

 

آخرین ویرایش۱۳ آبان ۱۴۰۲