بهداشت خانواده

تعداد بازدید:۳۴۲۳

کارشناس و مسئول بهداشت خانواده
نسرین حامد سلطانی
مدرک تحصیلی
کاردانی
رشته
مامایی

 


کارشناس بهداشت خانواده
نسرین مرادی
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
بهداشت عمومی


کارشناس بهداشت خانواده
مهناز جوانبخت
مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
مامایی
 


       شرح وظایف :

 • اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی در سطوح مختلف.
 • بررسی و برنامه ریزی و تعیین اهداف و خط مشی های اجرایی در زمینه بهداشت خانواده درقالب سیاست های وزارت
 • بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
 • پایش و نظارت بر کمیّت و کیفیّت خدمات و مقایسه آنها با ضوابط و معیارها.
 • ارائه نظرات مشورتی و تخصّصی در زمینه های مختلف بهداشت خانواده.
 • تحلیل آمارهای مربوطه با بررسی های انجام شده و ثبت نتایج به صورت مکتوب.
 • شناسایی مشکلات منطقه تحت پوشش و اولویّت بندی آنها.
 • تشکیل،ابلاغ و پیگیری مصوّبات کمیته های مرگ ومیر مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال.
 • ارائه خدمات و مشــاوره تنظیم خانواده بر اســاس سیاســت های کلان کشور و آموزش ومراقبت از مادران باردار.
 • مراقبت از کودکان همراه با آموزش مادران بر اساس برنامه های تنظیم شده.
 • آموزش و حساس سازی مردم و بهورزان در مورد مسائل بهداشتی.
 • نظارت بر تأمین و نگهداری و توزیع داروهای برنامه مادر، کودک و تنظیم خانواده.
 • تهیّه و ارسال نتایج پایش های به عمل آمده به مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت.
 • همکاری و ارتباط منطقی و مناســب با سایر واحدهای مراکز بهداشت با بهره مندی ازتوان و تجربه سایر واحدها.

تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۳۷۹۲

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۴۰۱