امور اداری

تعداد بازدید:۳۰۰۴

رئیس اداره امور عمومی                     

مهندس سجاد فرج پور

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد

رشته

بهداشت مواد غذایی


شرح وظایف:

 

- انجام مکاتبات اداری

 کنترل ورود و خروج پرسنل و سایر مقررات مربوط به ورود و خروج

- تنظیم اضافه کاری پرسنل

 -  نظارت برانجام امور آموزش پرسنل

 - مطالعه قوانین و مقررات امور اداری و استخدامی بمنظور آگاهی از آنها.

- نظارت و سرپرستی بر کلیه امور مربوط به واحد های کارگزینی – دبیرخانه – تدارکات - انبار ملزومات – خدمات –فناوری اطلاعات.

 - نظارت و کنترل نامه های صادره و پیگیری نامه های ارجاعی به واحدهای تحت سرپرستی.

 - نظارت و کنترل لوازم خریداری شده و بررسی تقاضای خرید که از واحدهای مختلف ارائه می گردد.

 نظارت و کنترل بر وسایل و لوازم موجود در انبار و توزیع منطقی آنها بین واحدها.

 - نظارت برتنظیم قراردادهای درمانی، بهداشتی و خدمات پشتیبانی

 تأیید و کنترل مرخصی های استحقاقی – استعلاجی و بدون حقوق پرسنل مرکز.

 - هماهنگی بین بخشی امور اداری و پشتیبانی با سایر واحدهای درمانی و بهداشتی شبکه.

 - ارزشیابی پرسنل واحدهای تحت سرپرستی.

 - واحدهای تحت پوشش اداره امور عمومی شبکه :

کارگزینی

دبیرخانه

فناوری اطلاعات

انبار ملزومات

تدارکات

بایگانی پرسنل

خدمات


تلفن
۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۳۸

آخرین ویرایش۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۲