امور حقوقی و قراردادها

تعداد بازدید:۱۶۹۲

کارشناس و مسئول امور حقوقی و قراردادها

فرح روز وحید

مدرک تحصیلی

کارشناسی

رشته

حقوق

 

 


شرح وظایف امور قراردادها:

1- مشاوره به واحدهای تابعه در خصوص چگونگی برگزاری استعلام

2- اخذ مدارک مورد نیاز جهت عقد قرارداد

3- بررسی و تطبیق اسناد و مدارک دریافتی جهت عقد قرارداد با اصل اسناد و مدارک

4- تنظیم قراردادها طبق قوانین و مقرّرات دانشگاه

5- تحویل فیش ها و ضمانت نامه های بانکی به امور مالی شبکه

6- تهیّه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری استعلام

7- دسته بندی و تکمیل پرونده استعلام ها و بایگانی در زونکن های مربوطه

8- جمع آوری و بررسی قراردادهای منعقده و ارسال به طرف قرارداد و واحدهای مربوطه

شرح وظایف امور حقوقی:

1- حمایت قضایی از مسؤولین و کارمندان محترم در مراجع قضایی

2-تهیّه و جمع آوری مدارک و مستندات لازم جهت تنظیم شکوائیه و لوایح قانونی

3- تقدیم دادخواست به مرجع قضایی و ثبت آن و اخذ شماره ثبت جهت پیگیری

4- معرّفی نماینده حقوقی، شرکت در وقت تعیین شده و پیگیری تا حصول نتیجه

5- پیگیری و اطّلاع از مفاد آرای صادره بر له یا علیه شبکه

6- پیگیری اجرای حکم های صادره

7- اعتراض و تجدید نظر خواهی در مورد آرایی که بر له یا علیه شبکه صادر شده است.

8- بررسی و پاسخ به ادّعاهای حقوقی مطروحه علیه شبکه در مراجع قضایی و غیره

9- مراجعه به واحدهای ارجاع شونده و تکمیل برگه اظهارات و تشکیل پرونده

10- مشاوره حقوقی


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۷۸۴۱

آخرین ویرایش۲۷ مرداد ۱۴۰۱