بایگانی

تعداد بازدید:۹۷۸

متصدی بایگانی

امید حبیبی

مدرک تحصیلی

کارشناسی


شرح وظایف 

-حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اســناد و مــدارک، پرونده های محرمانه، مطابق مقرّرات و اصول بایگانی.

-ارتقاء دانش شــغلی و به روز نگهداری فرایندهای بایگانــی

- همکاری با مســئول دفتر در زمینــه آماده کردن ســوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه.

- تنظیم دفتر آمار و گزارش کارکرد کارکنان.

-تکمیــل فرم های مربــوط و تهیّه آمار از تعداد مراجعیــن و گزارش به مقام مافوق.

-ثبت خلاصه مشخّصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه.

آخرین ویرایش۰۱ شهریور ۱۴۰۱