مدیریت و کاهش خطر بلایا

تعداد بازدید:۲۳۳۸

مسئول بلایا و کارشناس آموزش بهداشت

صادق احد پور
مدرک تحصیلی
‌کارشناسی
رشته
‌بهداشت محیط 
 
‌‌
تلفن
‌۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۸

شرح وظایف:

- تدوین برنامه پاسخ به بلایا و فوریتها ( EOP)

- اجرای برنامه نظام مراقبت وقوع و پیامد های بلایا (DSS)

- اجرای برنامه کاهش آسیب پذیری سازه ای و غیر سازه ای (SNS)

- ارزیابی ایمنی و خطر واحد های بهداشتی درمانی ( SARA)

ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار در برابر بلایا(DART)

آخرین ویرایش۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰