دستورالعمل واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا

تعداد بازدید:۶۷۲

دستورالعمل

عنوان دانلود فایل
برنامه سارا دستورالعمل برنامه سارا از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل تکمیل سارا در سامانه از اینجا دانلود کنید
راهنمای تکمیل فرم از اینجا دانلود کنید
برنامه دارت آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی تابلوی 1 از اینجا دانلود کنید
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی تابلوی 2 از اینجا دانلود کنید
آمادگی خانواده در برابر مخاطرات طبیعی تابلوی 3 از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل برنامه دارت از اینجا دانلود کنید
برنامه عملیات پاسخ در برابر بلایا بخش عمومی اختیارات قانونی از اینجا دانلود کنید
اسناد بالادستی از اینجا دانلود کنید
بیانیه هدف از اینجا دانلود کنید
پیش فرض ها از اینجا دانلود کنید
سابقه برنامه از اینجا دانلود کنید
شرح وضعیت از اینجا دانلود کنید
مقدمه از اینجا دانلود کنید
کارگاه ملی تدوین برنامه پاسخ بهداشت به بلایا و فوریت ها بخش عمومی از اینجا دانلود کنید
کارکردهای آمادگی فرم EOP از اینجا دانلود کنید
کارکردهای مدیریتی کارگاه ملی تدوین برنامه پاسخ بهداشت به بلایا و فوریت ها بخش کارکرد مدیریتی از اینجا دانلود کنید
فرم EOP از اینجا دانلود کنید
مبانی عملیات مبانی عملیات  از اینجا دانلود کنید
سامانه فرماندهی حادثه از اینجا دانلود کنید
کارگاه ملی تدوین برنامه پاسخ بهداشت به بلایا و فوریت ها مبانی عملیات از اینجا دانلود کنید

دستورالعمل تدوین برنامه عملیات پاسخ بهداشت عمومی به بلایا و فوریت ها

از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل تدوین EOP در مراکز بهداشتی کشور از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل سطح بندی حوادث در نظام سلامت از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل برنامه کاهش ایمنی سازه ای و غیر سازه ای راهنمای کاهش آسیب های غیر سازه ای در مراکز بهداشتی و خانه های بهداشت از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل و فرم های برنامه مراقبت وقوع و پیامدهای بلایا فرم ثبت از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل برنامه نظام مراقبت وقوع و پیام از اینجا دانلود کنید
جمع بندی از اینجا دانلود کنید
پیوست 2 نظام مراقبت بلایا از اینجا دانلود کنید
دستورالعمل برنامه نظام مراقبت بلایا از اینجا دانلود کنید
فرم پایش برنامه مراقبت وقوع و پیامد های بلایا از اینجا دانلود کنید

 

آخرین ویرایش۰۱ مرداد ۱۴۰۲