مرکز جامع سلامت روستایی نیارق

تعداد بازدید:۳۲۷۸

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :
۰۴۵-۳۲۳۸۵۰۷۰

واحد های زیر مجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت نیارق ۰۴۵-۳۲۳۸۵۰۸۱
خانه بهداشت سوها ۰۴۵-۳۲۳۲۳۸۷۲۵۰
خانه بهداشت بریس ۰۴۵-۳۲۳۹۰۴۱۰
خانه بهداشت گرمه چشمه ۰۴۵-۳۲۳۸۶۲۵۵

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱