مرکز جامع سلامت شهری/روستایی نمین

تعداد بازدید:۵۵۲۱

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۲۲۲۲۰

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شماره تماس
پایگاه بهداشت ضمیمه نمین ۰۴۵-۳۲۳۲۲۰۲۵
پایگاه بهداشت شماره یک (غیر ضمیمه) نمین ۰۴۵-۳۲۳۲۸۲۵۴
خانه بهداشت بویاقچلو ۰۴۵-۳۲۳۴۶۱۰۰
خانه بهداشت پیرزاده ۰۴۵-۳۲۳۴۲۱۰۰
خانه بهداشت جید ۰۴۲-۳۲۳۶۳۴۲۰
خانه بهداشت خانقاه سفلی ۰۴۵-۳۲۳۴۵۱۸۳
خانه بهداشت خانقاه علیا ۰۴۵-۳۲۳۴۴۱۶۵

خانه بهداشت ساقصلو

 
خانه بهداشت گرده ۰۴۵-۳۲۳۴۸۰۱۰
خانه بهداشت میرزانق ۰۴۵-۳۲۳۴۰۱۱۱
خانه بهداشت نوجه ده ۰۴۵-۳۲۳۹۶۴۰۰
خانه بهداشت نوشنق ۰۴۵-۳۲۳۴۱۱۲۱
خانه بهداشت میناباد ۰۴۵-۳۲۳۶۱۵۲۷
آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱