مرکز جامع سلامت روستایی دولت آباد

تعداد بازدید:۳۲۲۳

خدمات ارائه شده  در مرکز:

خدمات ویزیت پزشک

خدمات مامایی

خدمات دندانپزشکی

خدمات آزمایشگاه

خدمات پرستاری

شماره تماس مرکز :

۰۴۵-۳۲۳۴۷۰۸۶

واحد های زیرمجموعه

نام واحد شماره تماس
خانه بهداشت انزاب ۰۴۵-۳۲۳۴۹۰۲۰
خانه بهداشت دولت آباد ۰۴۵-۳۲۳۴۷۰۸۶
خانه بهداشت یاجلو ۰۴۵-۳۲۳۶۰۳۵۳
خانه بهداشت یزن آباد ۰۴۵-۳۲۳۶۰۲۰۰

 

آخرین ویرایش۲۷ آذر ۱۴۰۱