آمار

تعداد بازدید:۲۶۱۹

مسئول واحد آمار
ندا ایمانی

مدرک تحصیلی
کارشناسی
رشته
فناوری اطلاعات سلامت

شرح وظایف واحد آمار

-جمع بندی و ارائه آمار و اطّلاعات  به صورت منســجم، مشــارکت در تجزیه وتحلیل اطّلاعات آماری بر اساس شاخص های

تعیین شده.

-احصاء، به روزرسانی و محاسبه شاخص های آماری حوزه های مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ آماری.

-برنامه ریزی و جمع آوری اطّلاعات ، ســاماندهی اطّلاعات و آمار تخصصی سازمان به صورت ماهانه، فصلی و سالانه

-برنامه ریــزی، تجزیه وتحلیل داده ها واطّلاعات  و تهیّه و تنظیم گزارش های تحلیلی طرحهای آماری.

-نظارت و کنترل عملیّات اجرائی طرح های آمارگیری.

-بررسی و صحت سنجی از داده های آماری گردآوری شده.

-بهره گیری از ابزارهای مناسب نرم افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش

-تهیه معیارها، شــاخص ها، طبقه بندی ها، جداول، پرسش نامه ها و دستورالعمل های موردنیاز آماری


تلفن

۰۴۵-۳۲۳۲۶۶۶۹

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۴۰۱